KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI VERNUS DESIGN

§1. Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest:

VERNUS INTERIOR CAR

ul. Dziewińska 42

60-178 Poznań, 

NIP 7792367457

Pana/Pani dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Ich ochrona odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Polityka Prywatności odpowiada przepisom zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator dba o prywatności i o bezpieczeństwo Pana/Pani danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w zakładce „Kontakt” są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: office@vernus-interior-car.com

Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Pana/Pani danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora, z którymi ściśle współpracuje.

Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez odwiedzających witrynę. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy a także po jej zakończeniu w celach związanych z dochodzeniem roszczeń w związku wykonywaniem umowy, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych, w celach archiwizacyjnych, jednak maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy.

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES” VERNUS DESIGN

Witryna używa „cookies”, będących niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn Administratora, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. 

Pliki „cookies” identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Administrator stosuje pliki „cookies”, aby zagwarantować najwyższy standard wygody jego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy VERNUS DESIGN SEBASTIAN GALANTOWICZ w celu optymalizacji działań.

Na witrynie Administratora wykorzystywane są następujące pliki „cookies”:

a. „niezbędne” pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b. pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c. „wydajnościowe” pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d. „funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. „reklamowe” pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane Administrator zachowuje i wykorzystuje tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

PRAWA UŻYTKOWNIKA:

a. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. prawo sprostowania danych osobowych (jeżeli przetwarzane przez Administratora dane są nieprawidłowe lub niekompletne),

c. prawo usunięcia danych osobowych (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez Administratora zebrane lub gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 17 RODO)

d. prawo ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO),

e. prawo do przenoszenia danych,

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą),

g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiadającego mu organu, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisy RODO.